Page 10 / 23

from lower left: AnandaNidhi Prabhu, Sarvabhavana Prabhu, HG Siddhanti Maharaj, Hari Ballabha Prabhu (with mrdanga), Jagadananda Prabhu & Sudha Krishna Prabhu.